Tone Hee Åker, OsloMet

Tone Hee Åker. Foto: Terje Heiestad

Fortell meg hva som har skjedd – med dine egne ord

Hvordan avhør gjennomføres kan være avgjørende for rettsprosessen i volds- og overgrepssaker. Både avhørsmetoden og avhørerens ferdigheter er viktig for at et vitne skal kunne fortelle om sine opplevelser på en troverdig måte. I saker hvor utviklingshemmede er ofre, kan manglende evne til å formidle opplevelser med ord gjøre avhørene vanskelige, og i verste fall true offerets rettsikkerhet.

Vi vet at avhørsmetodene og hvordan spørsmålene stilles i et avhør kan være helt avgjørende for om en sak blir videre etterforsket eller ikke. Åpne spørsmål som «fortell meg hva som skjedde» og frie fortellinger gir mest og best informasjon. Denne kunnskapen er godt forankret i forskning på avhør av barn, og har sitt utspring i kunnskap om barns utvikling og forskning på hukommelse.

Vi vet mindre om avhør av mennesker med utviklingshemming, men i dag er anbefalingene for «best practice» å benytte de samme metodene som ved avhør av barn. Vi trenger derfor mer kunnskap om avhør av utviklingshemmede med kognitiv svikt og begrensede språkferdigheter. På grunn av slike utfordringer kan de ofte ha behov for andre avhørsmetodiske tilpasninger enn de tilpasningene som gjøres for barn generelt.

I mitt doktorgradsarbeid kartlegger jeg alle avhør som er gjort av mennesker med utviklingshemming i perioden fra oktober 2015 til desember 2017. I alle sakene er det mistanke om vold eller seksuelle overgrep. Jeg analyserer transkriberte avhør og kategoriserer spørsmålene som stilles, for vi vet at spørsmålene kan ha betydning for kvaliteten på avhøret og den videre rettsprosessen.

For at vi skal være trygge på at de avhørsmetodene som benyttes er de vi vet fungerer best, må vi ha mer kunnskap om hvordan avhør gjennomføres i dag.

Jeg håper at min forskning kan bidra til å videreutvikle avhørsmetoder som ivaretar rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming.

Tone Hee Åker
Institutt for atferdsvitenskap
OsloMet­ – storbyuniversitet