Jonas Skogestad, UiO

Jonas Skogestad. Foto: Terje Heiestad

Ny behandling mot hjertestans

I Norge er det langt over 100 000 pasienter med kronisk hjertesykdom, og 1 av 5 vil utvikle sykdommen i løpet av livet. Hver og en av disse pasientene har en høy risiko for hjertestans. For at disse pasientene skal leve lenger må vi forebygge hjertestans, og da må vi behandle årsaken til hjertestans, som er alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. De nåværende behandlingene har for dårlig effekt, faktisk vil nesten halvparten av pasientene dø av hjertestans til tross for behandling. I tillegg har behandlingene uakseptable bivirkninger. Bivirkningene skyldes blant annet at behandlingene angriper for bredt på hjertecellene. Det er derfor et sterkt behov for en mer effektiv behandling av hjerterytmeforstyrrelser med mindre bivirkninger.

I mitt doktorgradsprosjekt har jeg derfor forsøkt å finne en ny og mer målrettet behandling av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Hvordan har vi gått frem for å gjøre dette?

Et menneskehjerte består av omtrent 4 milliarder hjerteceller. Hver eneste hjertecelle har en liten saltpumpe som er veldig viktig for å regulere saltnivåene i hjertecellen. Det er vist at lav aktivitet i denne saltpumpen kan gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Vi har derfor tenkt at økt aktivitet i saltpumpen kan motvirke dette. Etter flere års arbeid foran mikroskopet og på laboratoriet så har vi funnet et stoff, la oss kalle det for «P», som målrettet øker aktiviteten i saltpumpen.

Vi tok så en stor gruppe med hjertesyke mus og delte de inn i to grupper. En gruppe fikk «P», mens den andre gruppen fikk en kontrollbehandling uten effekt. I den gruppen som kun fikk kontrollbehandling var det mange av musene som hadde alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, hele 70 %. Men i den gruppen som fikk «P», var det normal hjerterytme hos nesten alle musene.

Det betyr at vi har funnet en helt ny måte å behandle hjerterytmeforstyrrelser på, med veldig god effekt, som virker på et målrettet punkt i hjertecellen. Vi er nå over i en fase hvor vi ønsker å teste ut behandlingen på hjertesyke pasienter. Målet er å lage en klinisk studie i løpet av noen få år. Våre funn kan føre til bedre behandling med mindre bivirkninger for en livstruende tilstand.

Jonas Skogestad
Institutt for eksperimentell medisinsk forskning
Universitetet i Oslo