Sara Rivenes Lafontan, UiO

Livreddende teknologi

Jeg har jobbet i flere år med å redusere spedbarns-og mødredødelighet i landene i verden hvor det dør flest mødre og spedbarn, og har sett hvordan teknologiske løsninger i økende grad blir utviklet for å redde flere.

Jeg er stipendiat ved senter for global helse, Institutt for Helse og Samfunn på Universitetet i Oslo. Her forsker jeg på hvordan teknologi kan bidra til at færre mødre og barn dør ved fødsel. Jeg har studert bruken av en digital fosterlydsmonitor på to sykehus i Dar es Salaam, Tanzania.

Tanzania er et av landene der det dør flest mødre og barn i forbindelse med fødsel. En av grunnene til at mange spedbarn dør der og andre steder i verden, er at man oppdager for sent at fosteret ikke har det bra under fødselen og dermed kommer for sent i gang livsviktig fødselshjelp. Den vanligste måten å overvåke et foster er ved å måle fosterlyden, som betyr å lytte etter mønstre i fosterets puls. Den kan måles enten manuelt med et jordmorstetoskop, eller elektronisk med ulike typer monitorer som festes på morens mage. Det er bruken av en slik monitor jeg forsker på. Monitoren heter Moyo som betyr hjerte på swahili. Den kan overvåke fosterlyden kontinuerlig og gir en alarm når fosterlyden er unormalt slik at man raskere kan sette i gang tiltak. Dette er spesielt nyttig i lav-inntektsland hvor mangel på helsepersonell gjør at en jordmor har ansvar for mange fødende samtidig.

På feltarbeid i Tanzania. Foto: Benjamin A. Ward

Moyo betyr hjerte på swahili. Og Sara forsker på effekten av å bruke av Moyo – altså en elektronisk monitor.

Vi vet at støtte til helsepersonell i form av teknologiske hjelpemidler er viktig, men at det krever grundig opplæring og tett oppfølging for å bli brukt riktig og over tid. Jeg ønsker derfor å bidra til økt kunnskap om hvordan ny teknologi oppleves blant helsepersonell i lav-inntektsland. Jeg tror at vi kan redde enda flere hvis vi vet mer om hva brukerne tenker om teknologien, hvordan de anvender den og hvordan kunnskap om teknologi videreformidles.

Som del av prosjektet mitt har jeg intervjuet og observert jordmødre i Dar es Salaam, Tanzania. Disse jordmødrene har tidligere kun brukt jordmorstetoskop. Jeg har fokusert på jordmødrenes opplevelser rundt opplæringen og bruken av monitoren. I tillegg har jeg intervjuet mødre som brukte monitoren under fødselen for å lære mer om hva de synes om å ha på seg monitoren og hvordan de oppfattet at det påvirket pleien de mottok.

Jeg håper min forskning kan øke kunnskapen om faktorer som fremmer bruken av ny teknologi. Dette er kunnskap som jeg mener er viktig for organisasjoner som utvikler og distribuerer ny teknologi. Mitt håp er at det i fremtiden fokuseres like mye på hva brukerene trenger i form av opplæring og tilrettelagt støtte som på utviklingen av et nytt produkt.

Mitt ønske for fremtiden er å fortsette å bidra til å redusere spedbarns-og mødredødeligheten globalt, spesielt i humanitære katastrofer hvor kvinner og barn er mest utsatt. Jeg ønsker å gjøre dette gjennom forskning og formidling i tillegg til å fortsette å jobbe i felt.

Foto: Benjamin A. Ward